Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

Anul III de implementare, luna 10 ( aprilie 2013)

 

Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului -perioada de implementare: lunile 1-36

 Au fost asigurate resursele umane şi locaţiile necesare desfăşurării activităţilor proiectului. Locaţiile pentru implementarea activităţilor proiectului au fost asigurate în totalitate

 Informare, promovare, publicitate - perioada de implementare: lunile 1- 36

- Au fost organizate întâlniri cu un agenţi economici care au angajaţi potenţiali beneficiari ai serviciilor proiectului.

-Au fost asistaţi la completarea formularului de înregistrare a grupului ţintă un număr de 13 beneficiari pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.

Au fost introduşi în baza de date a societăţii un număr de  13 solicitanţi ai  serviciilor de evaluare şi formare profesională după cum urmează: 

     - „maşinist la maşini pentru terasamente”  - 1 candidat

     - „cofetar patiser”- 1 candidat

     - "brutar "- 1 candidat

     - „tâmplar universal”- 5 candidaţi

     - „zidar pietrar tencuitor”- 4 candidaţi

     - "bucătar"- 1 candidat

Actualizarea paginii Web cu informaţii despre proiect  

A fost actualizată pagina web cu informaţii despre proiect

Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile- perioada de implementare: lunile 1- 36

Au fost asigurate resursele financiare pentru desfăşurarea  în condiţii legale a activităţilor planificate prin proiect.

Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1- 36

    Au fost organizate sedinţe săptămânale în vederea informării asupra stadiului implementării proiectului, stabilirea sarcinilor, activităţilor şi obiectivelor preconizate a fi îndeplinite în perioada următoare; sedinţele au fost  conduse de managerul de proiect şi responsabilul cu activitatea de monitorizare şi raportare, cu participarea membrilor echipei de implementare.          

   Activităţile proiectului au fost monitorizate permanent de responsabilul cu monitorizarea şi responsabilii judeţeni. Dovezile privind activităţile şi rezultatele au fost verificate şi arhivate corespunzător. A fost întocmit raportul de performanţă aferent lunii 10 (aprilie) / AN 3 de implementare / 2012 – 2013.  Arhivarea documentelor în vederea întocmirii şi transmiterii RTF 13 (în curs de desfasurare)

 Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale – partener principal, partener 1 – 100 candidaţi-  perioada de implementare: lunile 3-35

3 persoane au finalizat procesul de evaluare, şi au obţinut  certificat de competenţe profesionale după cum urmează:

 - „maşinist la maşini pentru terasamente”  - 1 candidat

 - „cofetar patiser”- 1 candidat

 - „brutar"- 1 candidat

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidaţi

10 persoane au finalizat procesul de evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, după cum urmează:

- „tâmplar universal”- 5 candidaţi  

- „zidar pietrar tencuitor”- 4 candidaţi

- "bucătar"- 1 candidat

 Consiliere şi orientare profesională -  220 beneficiari - perioada de implementare: lunile 5- 35

 Activitatea se desfăşoară concomitent cu formarea profesională prin cursuri de calificare. Au finalizat procesul de consiliere un număr de 14 persoane.

Curs de calificare în ocupaţia „bucătar” – grupa 5- perioada de implementare: lunile 5( anul 3)- 10 ( anul 3)(lunile 28- 34)

Cursul de calificare în ocupaţia "bucătar"- grupa 5 (la BZ),s-a desfăşurat conform programei şi a orarului de desfăşurare –126 de ore de practică. Din 11 persoane înscrise la cursul de "bucătar"- grupa 5, 11 persoane au participat la examenul de sfârşit de curs din data de 30.04.2013 şi au obţinut certificat de calificare în ocupaţia "bucătar".

Curs de calificare în ocupaţia “drujbist”- grupa 5- perioada de implementare: lunile 8(anul 3)-10( anul 3)(lunile 32- 34)

Cursul de calificare în ocupaţia „drujbist” grupa 5(la Sfântu Gheorghe) s-a desfăşurat conform programei de desfăşurare - 108 ore de practică. Din 4 persoane înscrise la cursul de "drujbist", 3 persoane au participat la examenul de sfârşit de curs din data de 25.04.2013 şi au obţinut certificat de calificare în ocupaţia " drujbist".

 

                                                                           (Ultima actualizare: 10 mai 2013)

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate