Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE


Anul II de implementare, luna 2 (august 2011)

 

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
Activitatea de promovare şi publicitate pentru activităţile proiectului continuă prin întâlniri cu agenţi economici şi direct cu potenţialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.
    Au fost asistaţi un număr de 45 de solicitanţi pentru a participa la activităţile proiectului.
    S-a actualizat săptămânal pagina web a proiectului cu informaţii la zi despre stadiul desfăşurării activităţilor.

- Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
S-au asigurat locaţiile şi resursele umane aferente desfăşurării activităţilor proiectului.

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. a asigurat resursele financiare proprii pentru desfăşurarea activităţilor proiectului.

- Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
S-a desfăşurat activitatea de monitorizare şi evaluare a desfăşurării proiectului, în cadrul şedinţelor săptămânale de informare şi analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil judeţean cu implementarea proiectului a monitorizat activităţile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi cursurile aflate în desfăşurare în aria sa de responsabilitate.

- Recrutarea, selecţia cursanţilor şi candidaţilor, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
Au fost selectaţi, dintre candidaţii înscrişi în grupul ţintă, un număr de 24 de candidaţi pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale. De asemenea, sunt în curs de selectare beneficiarii care vor constitui grupele de cursanţi la cursurile de calificare în ocupaţiile: "ospătar"-grupa 2, "brutar"-grupa 4 şi "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 3.

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
S-au desfăşurat activităţi de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale pentru un număr de 24 de candidaţi dintre beneficiarii proiectului, după cum urmează:
- "instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze"- 2 candidaţi
- "cofetar-patiser" - 12 candidaţi
- "maşinist la maşini pentru terasamente"- 1 candidat
- "brutar" - 3 candidaţi
- "ciontolitor"- 6 candidaţi

- Consiliere şi orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
Sunt în curs activităţile de consiliere profesională pentru cursanţii de la cursul de calificare aflate în desfăşurare.

- Curs de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 1-5, anul 2 (lunile 13-17)
Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 2, la Oneşti (BC), pentru 12 beneficiari înscrişi. S-au desfăşurat 66 ore de instruire teoretică şi 96 ore de pregătire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 1-6, anul 2 (lunile 13-18)
  Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 2, la Buzău (BZ), pentru 14 beneficiari. 
S-au desfăşurat 120 ore de instruire teoretică şi 16 ore de instruire practică, conform orarului stabilit.  

- Curs de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 1-3, anul 2 (lunile 13-15)
  Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ"-grupa 4, la Buzău (BZ), pentru 15 beneficiari. 
  S-au desfăşurat 36 ore de instruire teoretică şi 136 ore de pregătire practică, conform orarului stabilit. 

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidaţi
  Este în curs de desfăşurare activitatea de evaluare a competenţelor profesionale subcontractată, pentru cei 50 de beneficiari din cadrul proiectului. 5 persoane au finalizat procesul de evaluare şi au obţinut  certificat de competenţe  profesionale în calificarea de "bucătar".

- Curs de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 1-6, anul 2 (lunile 13-18)
  Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 2, la Buzău (BZ), pentru 15 beneficiari. 
  S-au desfăşurat 136 de ore de instruire teoretică, conform orarului stabilit.

 - Curs de calificare în ocupaţia "ospătar"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 2-7, anul 2 (lunile 14-19)

  În data de 28 august a început cursul de calificare în ocupaţia "ospătar"-grupa 2, la Buzău (BZ). Sunt înscrişi un număr de 13 beneficiari dintre cei înscrişi în grupul ţintă.
  S-au desfăşurat 18 ore de instruire teoretică, conform orarului stabilit.

 (ultima actualizare: 31 august 2011)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate